Jump to content
6 MW

6 MW

Grzmiąca

O farmie

Nasza elektrownia wiatrowa Grzmiąca położona jest w województwie zachodniopomorskim, w północno-zachodniej części Polski, około 70 km na południe od wybrzeża Morza Bałtyckiego i 50 km na południowy zachód od miasta Koszalin. Farma składa się z 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 6 MW i wysokości piasty 93 m. Elektrownia została załączona do sieci w sierpniu 2020 r., a koncesję na wytwarzanie energii projekt uzyskał w marcu 2021 r. Położona jest na terenie prywatnym.

Licencje i zezwolenia

Projekt otrzymał wsparcie w ramach polskiego systemu aukcyjnego dla OZE i uzyskał wszystkie odpowiednie zezwolenia, licencje i zgody, a zatem jest zgodny z ogólnokrajowym ustawodawstwem. Ponadto w jego budowie zastosowano szeroki zakres międzynarodowych wytycznych środowiskowych i społecznych zgodnie z obowiązującymi standardami (Plan Zarządzania Relacjami z Interesariuszami, Ramowy Plan Zarządzania Ryzkiem, Mechanizm rozpatrywania skarg).

Główni interesariusze

  • Zarządzanie techniczne (O&M) i producent turbin (Siemens Gamesa)
  • Zarządzanie obiektem (Energy Consult)
  • Zarządzanie aktywami (European Energy)
  • Wykonawca Umowy EPC (ONDE)

Turbiny wiatrowe

3 turbiny wiatrowe SG-114 o mocy znamionowej 2 MW każda

Moc zainstalowana

Całkowita moc elektrowni wiatrowych wynosi 6 MW

Lokalizacja

Lokalizacja w gminie Grzmiąca w Polsce

Szacunkowa ilość wytworzonej energii rocznie

Farma wiatrowa będzie wytwarzała szacunkowo 15,5 GWh rocznie

Liczba gospodarstw domowych, do których popłynie energia

Według szacunków farma wiatrowa wytworzy energię elektryczną dla około 3700 gospodarstw domowych

Wpływ na środowisko

Projekt został uznany za obarczony bardzo niskim ryzykiem zanieczyszczenia zasobów naturalnych zarówno w trakcie budowy jak i eksploatacji, a rakże nie odnotowano negatywnego oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne.