Jump to content

Power-to-X

Zmniejszenie naszego śladu CO2

FAQ

Technologie Power-to-X odgrywają kluczową rolę z wielu powodów, przede wszystkim ze względu na dekarbonizację, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz adresowanie problemu zmienności w produkcji energii odnawialnej.

Po pierwsze, Power-to-X umożliwia produkcję wodoru i paliw syntetycznych, które mogą zastępować paliwa kopalne w sektorach trudnych do zelektryfikowania, takich jak lotnictwo, żegluga oraz niektóre gałęzie przemysłu ciężkiego. To ułatwia ich transformację na bardziej zrównoważone źródła energii.

Wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania paliw syntetycznych za pomocą technologii Power-to-X może znacząco obniżyć emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi.

Dwutlenek węgla (CO₂) jest głównie przechwytywany z dużych źródeł, takich jak elektrownie czy procesy przemysłowe, zakłady biogazowe, a także bezpośrednio z powietrza.

Wybór lokalizacji zakładu Power-to-X wymaga starannego uwzględnienia różnych czynników, aby zapewnić optymalną efektywność operacyjną, opłacalność ekonomiczną i minimalny wpływ na środowisko. Oto kilka kluczowych czynników do rozważenia:

• Procesy Power-to-X opierają się w dużej mierze na energii elektrycznej. Dostęp do, tanich i odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy energia słoneczna, jest niezbędny dla opłacalności ekonomicznej i środowiskowej instalacji.

• Połączenie z siecią energetyczną, siecią dróg oraz ewentualnie portami lub kolejami, które mogą ułatwić transport surowców, produktów i sprzętu. Jest to kluczowe zarówno dla budowy, jak i codziennej eksploatacji.

• Ważne jest ocenienie potencjalnego wpływu środowiskowego zakładu i zapewnienie zgodności z lokalnymi i krajowymi przepisami. Może to obejmować emisje, gospodarkę odpadami, zrzuty wód itp.

• Jeśli zakład ma produkować paliwa syntetyczne, które wymagają węgla lub azotu, dostęp do źródeł tych pierwiastków, na przykład do bezpośredniego przechwytywania CO₂, jest istotny.

• Bliskość społeczności z wykwalifikowanymi pracownikami lub potencjałem szkolenia lokalnych pracowników jest rozważana z myślą o długotrwałej eksploatacji zakładu.

Dla zakładów o charakterze komercyjnym, lecz nieoperujących na wielką skalę przemysłową, czas realizacji projektu może oscylować między 1 a 3 lata. Okres ten obejmuje etapy planowania, przygotowania terenu, zakupu oraz instalacji sprzętu, aż po uruchomienie. W przypadku większych instalacji czas budowy może być jeszcze dłuższy.

Zapotrzebowanie na wodę do produkcji Power-to-X głównie dotyczy produkcji wodoru ze względu na proces elektrolizy. Ilość wymaganej wody zależy od skali produkcji i sprawności elektrolizerów.

Elektroliza wody produkuje wodór i tlen. W przybliżeniu do wytworzenia 1 kilograma wodoru potrzebne jest około 9 litrów wody, zakładając 100% sprawność. W rzeczywistości, ze względu na straty sprawności i inne wymagania systemowe, rzeczywiste zużycie wody jest może być wyższe.

Choć świeża woda jest najlepszym źródłem, rosnące ograniczenia dostępności świeżej wody w wielu regionach wymagają, aby zużycie wody na potrzeby produkcji wodoru nie wpływało negatywnie na lokalne zasoby wodne ani nie szkodziło ekosystemom.

Oczyszczona ściekowa, zarówno przemysłowa jak i miejska, oferuje możliwość recyklingu wody i produkcji wodoru, przynosząc podwójne korzyści.

W regionach z obfitymi opadami deszczu, zbieranie deszczówki do elektrolizy może zmniejszyć zapotrzebowanie na inne źródła wody.

E-metanol produkowany w zakładach Power-to-X jest cieczą w warunkach normalnych. To sprawia, że jest on stosunkowo łatwy do transportu.

Na średnie dystanse, gdzie budowa infrastruktury takiej jak rurociągi może okazać się nieopłacalna, cysterny do transportu cieczy mogą być wykorzystane do przewozu e-metanolu. Zapewniają one elastyczność i umożliwiają obsługę różnorodnych miejsc docelowych, jednak mogą nie być najbardziej ekonomiczne przy bardzo długich trasach lub w przypadku transportu bardzo dużych ilości.

Dla długich odległości na lądzie, gdzie nie ma dostępnych rurociągów, e-metanol można przewozić przy użyciu cystern kolejowych. Transport kolejowy może obsłużyć duże ilości i jest często bardziej opłacalny niż transport drogowy na dłuższe dystanse.

European Energy działa zgodnie z krajowym i lokalnym ustawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska i wymagań dotyczących oceny wpływu na środowisko. Fundamentalnym wymogiem jest przeprowadzenie badań środowiskowychna wczesnych etapach planowania projektów. Zadaniem tego procesu jest analiza potencjalnych ograniczeń środowiskowych, takich jak obszary chronione, aby zidentyfikować możliwe problemy i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Ściśle współpracujemy z lokalnymi interesariuszami i ekspertami ds. środowiska przy tworzeniu naszych inicjatyw.

Aktualnie, European Energy opracowuje procedury dotyczące planów zarządzania środowiskowego i monitoringu po zakończeniu budowy, mające na celu ocenę wpływu projektów na przyrodę oraz inicjatywy związane z bioróżnorodnością. Firma śledzi także globalne tendencje w monitorowaniu bioróżnorodności w sektorze energii odnawialnej.

Podczas przygotowywania Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) odbędzie się kilka spotkań z lokalnymi społecznościami, aby poinformować o zidentyfikowanych czynnikach oddziaływania na środowisko i ludność oraz o przewidzianych środkach mających na celu ich zmniejszenie. Przygotowany raport OOŚ będzie dostępny dla społeczności lokalnej i dodatkowo przedstawiany przez specjalistów na spotkaniu publicznym. Na tym samym spotkaniu lub przed nim każdy, kto chce zgłosić swoje obawy, będzie mógł to zrobić, a zostaną one uwzględnione przy przygotowywaniu ostatecznego raportu.

Podobnie jak inne inwestycje przemysłowe wprowadzające zmiany w przestrzeni, projekty Power-to-X oddziałują na lokalne środowisko. Rodzaj tego wpływu zależy od wielu czynników, w tym odległości instalacji od sąsiednich terenów, ich umiejscowienia w krajobrazie, a także od specyfikacji projektowych, takich jak wysokość obiektów czy zastosowane technologie, w tym pojemność magazynowania.

W European Energy przykładamy dużą wagę do wczesnego planowania, aby minimalizować negatywne skutki naszych działań. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych aspektów środowiskowych, na które zwracamy uwagę.

Wpływ wizualny, czyli zmiany w percepcji krajobrazu spowodowane obecnością instalacji przemysłowych, często budzi obawy lokalnych społeczności. Projekty Power-to-X, wprowadzając nowoczesne elementy do otoczenia, mogą być odbierane jako ingerencja w naturalny lub tradycyjny krajobraz, w zależności od lokalizacji. Dążymy do minimalizowania tego wpływu już na etapie planowania.

Jednym ze sposobów łagodzenia wpływu wizualnego jest tworzenie żywopłotów wokół obiektów Power-to-X, co nie tylko maskuje instalacje, ale również wspiera lokalną bioróżnorodność i estetykę krajobrazu. Planujemy nasadzenia tak, aby były korzystne dla lokalnej fauny oraz społeczności, np. poprzez wybór krzewów owocowych czy jagodowych.

Hałas

Instalacje techniczne, w tym obiekty Power-to-X, mogą być źródłem hałasu, potencjalnie zakłócając spokój sąsiadów i środowiska.

European Energy dokonuje oceny wpływu hałasu zgodnie z obowiązującymi normami krajowymia także zaleceniami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu. W przypadku przekroczenia tych norm, wprowadzane są odpowiednie środki łagodzące, takie jak montaż lokalnych ekranów dźwiękochłonnych w miejscach, gdzie hałas jest największy.

Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, zaimplementowano szereg środków ochronnych. Do tych środków należą uszczelnienia gruntowe, systemy wykrywania wycieków, rurociągi nadziemne oraz zawory odcinające. Zakres uszczelnienia gruntu jest dostosowany do rozmiarów danego obiektu, zabezpieczając przed możliwością zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

Dodatkowo, obiekty podlegają ciągłemu monitorowaniu, aby zapewnić, że ich działalność nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Potencjalny wpływ instalacji Power-to-X na środowisko naturalne zależy od specyficznych warunków otoczenia, w którym się znajdują. Przestrzeganie zasad odpowiedzialnego planowania i unikanie lokalizacji w obszarach chronionych lub regionach o wysokiej wartości dla bioróżnorodności minimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na lokalną florę i faunę.

Instalacje Power-to-X wraz z powiązanymi systemami charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem budowy każdy projekt podlega szczegółowej weryfikacji przez odpowiednie organy regulacyjne.

European Energy, przed uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, musi wykazać, że spełnione są wszystkie wymogi bezpieczeństwa, w tym odpowiednie odstępy od sąsiednich działek oraz zaimplementowanie skutecznych środków zapobiegających pożarom, aby zagwarantować bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Regulacje w tej dziedzinie są precyzyjne, a nasi specjaliści uważnie monitorują wszelkie zmiany w przepisach, gotowi nawet przekraczać standardowe wymogi, jeśli tylko European Energy uzna to za niezbędne do zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa.

Przede wszystkim, metoda elektrolizy wody, polegająca na użyciu prądu elektrycznego do rozdzielenia wody na wodór i tlen, została odkryta już w XIX wieku i od tego czasu znalazła zastosowanie na skalę przemysłową.

Dziś wodór jest odzyskiwany w operacjach o dużych skalach i mieszany z CO2 pochodzącym z procesu spalania biogazu pozyskanego z rozkładu biologicznego odpadów na składowiskach, oczyszczalniach ścieków lub procesach zarządzania obornikiem, tworząc zielony e-metanol. Korzystając z doświadczeń przemysłu naftowego i gazowego, nauczyliśmy się, jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa na każdym etapie tych procesów.

Możliwość eksplozji w obiekcie Power-to-X jest bardzo niska dzięki zastosowaniu licznych systemów bezpieczeństwa. E-metanol, będący końcowym produktem, jest trudniejszy do zapalenia niż benzyna i pali się około 60% wolniej. Dodatkowo, w obiektach zaimplementowane są systemy do gaszenia pożarów i zapobiegania wyciekom. Każdy obiekt Power-to-X może rozpocząć działalność tylko po uzyskaniu zgody od inspektora ds. pożarnictwa.

Wodór produkowany jest na miejscu przez elektrolizę, proces, w którym woda jest rozdzielana na tlen i wodór przy użyciu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Proces ten jest realizowany w zamkniętym obiegu i jest bezpieczny dzięki wielu wbudowanym systemom zabezpieczającym.

Mimo że proces elektrolizy na skalę przemysłową wciąż rozwija swoją dojrzałość, obowiązują surowe protokoły bezpieczeństwa, w tym zapewnienie odpowiedniej wentylacji, stosowanie osobistego sprzętu ochronnego oraz prowadzenie kompleksowych programów szkoleniowych dotyczących konstrukcji i eksploatacji zakładu.

Jest to proces zamknięty i bezpieczny, chroniony przez wiele poziomów zabezpieczeń procesowych, co czyni go bezpiecznym zarówno dla pracowników, jak i odwiedzających.

Wszyscy pracownicy otrzymali wszechstronne szkolenie dotyczące radzenia sobie z możliwymi sytuacjami awaryjnymi, takimi jak:
• Oczyszczanie wycieku substancji chemicznych.
• Uwolnienie par do atmosfery.
• Systemowe błędy w sali sterowniczej.
• Pożar.
• Eskalacja do władz w przypadku awarii zakładu.

European Energy utrzymuje bliską współpracę z lokalnymi jednostkami straży pożarnej i służbami ratunkowymi, aby zapewnić niezbędne wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

Około 40 pracowników będzie zatrudnionych do obsługi zakładu 24 godziny codziennie przez cały rok. Konserwacja jest przeprowadzana przy użyciu ścisłych protokołów i zezwoleń w celu eliminacji błędów. Ponadto, eksperci i specjaliści z European Energy są dostępni na wezwanie i mogą zostać szybko zaangażowani w dowolnym momencie, kiedy Kierownik Zakładu uzna ich interwencję za niezbędną.

Każdy projekt realizowany przez European Energy musi zaspokoić wymagania licencyjne i zezwoleniowe narzucone przez organy regulacyjne. Zanim rozpocznie się budowa lub eksploatacja danego zakładu, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów.

Oprócz tego, że nasze obiekty Power-to-X mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska i poprawy otoczenia naturalnego, European Energy pracuje nad tym, aby lokalne społeczności mogły zobaczyć korzyści ekonomiczne i społeczne z projektów, w tym nowe możliwości zatrudnienia i wsparcie dla lokalnej gospodarki.

Staramy się zatrudniać tak lokalnie, jak to możliwe, tworząc miejsca pracy zarówno przy budowie, jak i eksploatacji obiektu. Ponadto działalność zakładu Power-to-X może przynieść dalsze inwestycje i finansowanie projektów w społeczności i może być ważnym czynnikiem w budowaniu marki gminy jako lidera w zakresie zielonej transformacji.

European Energy wierzy, że współpraca z lokalnymi społecznościami jest niezbędna na wszystkich etapach naszych projektów. Od samego początku współpracujemy z gminami i innymi władzami lokalnymi.

Zarządzamy również procesem konsultacji publicznych w celu proaktywnego informowania i angażowania lokalnych społeczności w kwestie związane z rozwojem projektu. European Energy pracuje nad tym, aby współpraca trwała przez cały proces rozwoju i aby wszystkie zainteresowane strony były informowane o postępach projektu.

Ponieważ jesteśmy zaangażowani we wzmacnianie i wspieranie lokalnych społeczności, będziemy badać możliwości ustanowienia funduszy społecznościowych, które mogą być wykorzystywane do wspierania rozwoju lokalnego i innych inicjatyw edukacyjnych, filantropijnych lub dobroczynnych.

Lokalni mieszkańcy będą na bieżąco informowani o wszystkich spodziewanych skutkach wynikających z rozwoju i budowy zakładu Power-to-X. Zmiany w ruchu drogowym i drogach, potencjalne zmiany w krajobrazie i otoczeniu naturalnym oraz inne istotne działania będą komunikowane w oparciu o wyniki naszego procesu oceny oddziaływania na środowisko.

KONTAKT

Skontaktuj się z polskim zespołem projektowym European Energy

Wyślij do nas wiadomość: