Jump to content

Kompleks Pomerania Wind

Farma wiatrowa Kołobrzeg

19,3 MW

19,3 MW

Kołobrzeg

O farmie

Nasza elektrownia wiatrowa Kołobrzeg położona jest w województwie zachodniopomorskim, w północno-zachodniej części Polski, około 14 km na południe od wybrzeża Morza Bałtyckiego. Farma składa się z 7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 19,3 MW i wysokości piasty 98,3 m. Elektrownia została załączona do sieci w lutym 2022 r., a koncesję na wytwarzanie energii projekt uzyskał w maju 2022 r.

Licencje i zezwolenia

Projekt otrzymał wsparcie w ramach polskiego systemu aukcyjnego dla OZE i uzyskał wszystkie odpowiednie zezwolenia, licencje i zgody, a zatem jest zgodny z ogólnokrajowym ustawodawstwem. Ponadto w jego budowie zastosowano szeroki zakres międzynarodowych wytycznych środowiskowych i społecznych zgodnie z obowiązującymi standardami (Plan Zarządzania Relacjami z Interesariuszami, Ramowy Plan Zarządzania Ryzkiem, Mechanizm rozpatrywania skarg).

Główni interesariusze

  • Zarządzanie techniczne (O&M) i producent turbin (General Electric)
  • Zarządzanie obiektem (Energy Consult)
  • Zarządzanie aktywami (European Energy)
  • Wykonawca Umowy EPC (ONDE)

Turbiny wiatrowe

7 turbin wiatrowych GE-120 o mocy znamionowej 2,8 MW każda

Moc zainstalowana

Całkowita moc elektrowni wiatrowych wynosi 19,3 MW

Lokalizacja

Lokalizacja w gminie Siemyśl w Polsce

Szacunkowa ilość wytworzonej energii rocznie

Farma wiatrowa będzie wytwarzała szacunkowo 60 GWh rocznie

Liczba gospodarstw domowych, do których popłynie energia

Według szacunków farma wiatrowa wytworzy energię elektryczną dla około 15 000 gospodarstw domowych

Wpływ na środowisko

Projekt został uznany za obarczony bardzo niskim ryzykiem zanieczyszczenia zasobów naturalnych zarówno w trakcie budowy jak i eksploatacji, a także nie odnotowano negatywnego oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne.